De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Erkenning nieuwe instelling (rechtspersoon voor hoger onderwijs)

Nederlandse particuliere organisaties (rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid) die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen in Nederland door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs", en daarna door de NVAO geaccrediteerde hogeronderwijsopleidingen aanbieden en wettelijk erkende associate degree, bachelor- en mastergraden afgeven.

N.B. Voor opleidingen/cursussen van minder dan 1 jaar bestaat in Nederland geen wettelijk erkende accreditatie. In dat geval kan bijvoorbeeld een branche- of beroepsorganisatie om een aanbeveling of erkenning worden gevraagd.

English version

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zoek in overheid.nl op 'WHW') kent de volgende erkende hogeronderwijsinstellingen:

 • bij wet bepaalde bekostigde universiteiten en hogescholen: de "bekostigde" instellingen zijn de bekende universiteiten en hogescholen. Zij ontvangen financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hun opleidingen en de daaraan verbonden diploma’s en graden zijn wettelijk erkend;
 • rechtspersonen voor hoger onderwijs: particuliere onderwijsinstellingen die geen financiering ontvangen van de overheid kunnen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en daarmee geaccrediteerde opleidingen aanbieden. Na accreditatie zijn de opleidingen van rechtspersonen voor hoger onderwijs wettelijk erkend. De diploma’s verbonden aan die opleidingen zijn gelijk aan de diploma's van bekostigde instellingen. 

Studenten aan een erkende instelling hebben recht op studiefinanciering en een studenten ov-chipkaart.

Drie stappen

Een organisatie die wil worden erkend als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en geaccrediteerde opleidingen wil aanbieden, volgt drie stappen:

 1. De organisatie vraagt bij de NVAO een kwaliteitstoets van de (eerste) aan te bieden volwaardige bachelor- of masteropleiding (een associate degree is voor deze procedure niet mogelijk) door middel van een uitgebreide toets nieuwe opleiding (zie Kaders/documenten) die is verzwaard. Dit betekent dat de toets nieuwe opleiding plaatsvindt op basis van het volledige curriculum van de opleiding; de opleiding moet ten minste één maal recent zijn verzorgd en er moeten studenten zijn afgestudeerd (de zogenoemde 'volkomencyclus-eis') (WHW, artikel 5a.10a, vijfde lid, inwerkingtredingsbesluit Stb. 2017, 97). De verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding is dus geen plantoetsing, zoals de 'normale' toets nieuwe opleiding. Na het beoordelen van de opleiding neemt de NVAO een besluit ten behoeve van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die daarop beslist. Aan het oordeel van de NVAO zijn kosten verbonden (zie 'Tarief').
 2. Tevens vraagt de organisatie bij de Inspectie van het Onderwijs een advies aan. De inspectie toetst de kwaliteit en continuïteit van de kandidaat, de instelling zelf en verstrekt hierover een advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Erkende onderwijsinstellingen vallen onder het toezicht van de inspectie.
  Om de status 'rechtspersoon voor hoger onderwijs' te verkrijgen, moet een toetreder voldoen aan bepaalde artikelen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ten eerste de artikelen die ingaan op de voorwaarden voor het verlenen van graden:
  - de continuïteit van de rechtspersoon moet in voldoende mate zijn gewaarborgd (artikel 6.9, derde lid, WHW);
  - de naleving van hetgeen in de WHW gezegd wordt over de kwaliteitszorg, de registratie, het onderwijs en de examens, en de vooropleidingseisen moet in voldoende mate zijn gewaarborgd (artikel 6.9, derde lid en artikel 1.12, tweede lid, WHW).*
  - de naleving van het verstrekken van de nodige inlichtingen omtrent de rechtspersoon moet in voldoende mate zijn gewaarborgd (artikel 6.9 en 1.12, derde lid WHW). Dit betreft onder meer een jaarlijks verslag van werkzaamheden;
  - de wettelijke bepalingen over Burgerschap (artikel 1.3 lid 5) en de artikelen over namen en graden (artikelen 1.22, 1.23, 1.24, 7.15, 15.7).
  * Kwaliteitszorg: artikel 1.18 / Registratie: artikeenl 6.13-6.15 / Onderwijs en de examens: artikelen 7.2-7.16 / vooropleidingseisen: artikelen 7.23a-7.30 7.30a-7.30e WH
  Bij het aanvragen van het inspectieadvies (na het verkrijgen van het positieve oordeel van de NVAO) moet de organisatie de documenten inleveren die genoemd zijn in de Beleidsregel graadverlening.
 3. Na ontvangst van het oordeel van de NVAO en het advies van de Inspectie neemt de minister van Onderwijs een besluit over de erkenning van de organisatie als "rechtspersoon voor hoger onderwijs" en daarmee over de mogelijkheid om toe te treden tot het Nederlandse hogeronderwijsstelsel. Na een positief besluit van de minister zet de NVAO haar besluit om in een accreditatie en kan de instelling de opleiding inschrijven in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid. Vanaf dat moment kan de instelling iedere opleiding rechtstreeks bij de NVAO ter accreditatie aanbieden.

Termijn

De NVAO behandelt de aanvraag voor "rechtspersoon hoger onderwijs" binnen zes maanden. 

Kaders/documenten

Van toepassing is het beoordelingskader 2016 (zie kolom rechterzijde pagina), de paragrafen over (verzwaarde) uitgebreide toets nieuwe opleiding. Na inwerkingtreding van de Wet accreditatie op maat per 1 februari 2019 en de accordering van het concept-Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2018 (Kader 2018) wordt het Kader 2018 van kracht.

Aanvraag indienen

 • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb)
 • + via post 7 exemplaren van het aanvraagdossier

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor een verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding in het kader van de procedure "rechtspersoon voor hoger onderwijs" 18.700 euro. 

De kosten voor buitenlandse bezoeken of het inzetten van externe deskundigen worden aanvullend gefactureerd. Er geldt een resttarief indien de aanvraag voor de verzwaarde uitgebreide toets nieuwe opleiding wordt ingetrokken.

Wetgeving