De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen zijn aan de maat

De kwaliteit van de Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende. Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen  tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria (‘standaarden’) als goed beoordeeld.

Dit blijkt onder meer uit de systeembrede analyse die de NVAO heeft ontwikkeld na afloop van de beoordeling van de Nederlandse tweedegraads lerarenopleidingen.
NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: ‘Wij zien dat de tweedegraads opleidingen de aanbevelingen uit de vorige accreditatieronde ter harte hebben genomen. Alle opleidingen hebben een onderzoekslijn ingevoerd; beoordelingscriteria aangescherpt; assessoren getraind, de studieloopbaanbegeleiding versterkt en meer internationale oriëntatie aangebracht. Ook stel ik duidelijke verbeteringen vast op het gebied van het praktijkonderzoek, de professionalisering van de docententeams en het samenwerken met andere opleidingen. Dat is verheugend, vooral omdat de systeembrede analyse laat zien dat binnen de hogescholen een kwaliteitscultuur ontstaat, die stimulerend werkt op de ontwikkeling van de opleidingen.’

De NVAO beveelt de opleidingen aan om zich de komende tijd te richten op zes aspecten, te weten 1) meer focus aanbrengen bij het kiezen van algemeen vormend en beroepsonderwijs; 2) het binnenhalen van meer expertise op het gebied van het beroepsonderwijs; 3) het zoveel mogelijk minimaliseren van verschillen tussen de kwaliteit van stages op een reguliere stageschool en een ‘opleidingsschool’; 4) het verder ontwikkelen van de onderzoeksleerlijn; 5) werk waar aanwezig taalachterstanden bij docenten weg en 6) monitor en evalueer gezamenlijk de ervaringen met de studiekeuzecheck en decentrale selectie om succesfactoren uit te wisselen. 

Compleet beeld kwaliteit lerarenopleidingen

De beoordeling van de tweedegraads lerarenopleidingen vormde het laatste traject binnen de brede accreditatieronde van alle lerarenopleidingen, te weten de universitaire lerarenopleidingen (de ulo’s: wo-masteropleidingen leraar voorbereidend hoger onderwijs; leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad en de educatieve minoren); de opleidingen tot leraar basisonderwijs (pabo’s) en de tweedegraads lerarenopleidingen (de hbo-bacheloropleidingen leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad, inclusief de educatieve minor beroepsonderwijs en het pedagogisch didactisch getuigschrift). 

Met de voorgaande analyses over de universitaire lerarenopleidingen (maart 2016 ) en de leraar basisonderwijs (pabo’s) (juli 2015) biedt deze analyse over de tweedegraads lerarenopleidingen een compleet beeld van de kwaliteit van de lerarenopleidingen in Nederland. Paul Zevenbergen: ‘Onze lerarenopleidingen zijn aan de maat. De pabo’s hebben zichtbare stappen gezet, de universitaire lerarenopleidingen werken goed samen met de opleidingsscholen in de regio en de tweedegraads lerarenopleidingen zijn voldoende tot goed en blijven zich verder ontwikkelen. Tegelijk blijkt het stimulerend om de universitaire lerarenopleiding verder te vernieuwen en zo de instroom te vergroten.'

De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs brengen daarnaast deze maand een gezamenlijk rapport uit over de toekomst van de universitaire lerarenopleidingen. In het voorjaar van 2017 verschijnt de overkoepelende analyse van de NVAO over de lerarenopleidingen, naast het sectorbeeld van de Inspectie.

Lerarenagenda  

De lerarenopleidingen leveren een bijdrage aan de meeste agendapunten van de Lerarenagenda 2013 - 2020 van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Agendapunt 1: Betere studenten aan de lerarenopleidingen
De pabo’s hanteren bindende entreetoetsen. Alle lerarenopleidingen besteden aandacht aan de intakeprocedures, introductiedagen, proefstuderen en de studiekeuzecheck voorafgaand aan de inschrijving. Hierdoor start de student beter geïnformeerd en persoonlijk gemotiveerd aan de lerarenopleiding. Dit heeft een gunstig effect op het instroomniveau van de pabo-student.
Daarnaast organiseren alle lerarenopleidingen ‘kennistoetsen’ tijdens de studietrajecten.Studenten krijgen waar nodig begeleiding en extra onderwijsaanbod. Diverse lerarenopleidingen stemmen de kennisvereisten met elkaar af, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de gehele sector.

Agendapunt 2: Betere lerarenopleidingen
De lerarenopleidingen maakten een zichtbare verbeterslag ten opzichte van de vorige accreditatie. Er zijn ruime professionaliseringsmogelijkheden, er wordt gebouwd aan professionele netwerken, er zijn interne inductieprogramma’s et cetera. Er gaat veel aandacht naar het opleiden/coachen van schoolbegeleiders, vooral in de context van samenwerking met opleidingsscholen. Bij de professionalisering van de lerarenopleiders ligt de focus op het aanscherpen van de eigen onderzoeks-, assessment- en toetsvaardigheden, maar ook op de VELON-registratie.

Agendapunt 3: aantrekkelijke en flexibele leerroutes
Lerarenopleidingen bieden maatwerktrajecten aan, rekening houdend met het type student of specifieke studentgroep.  Er is een grote diversiteit aan opleidingstrajecten beschikbaar: voltijd, deeltijd, modeltrajecten, trajecten voor werkstudenten, educatieve minoren, educatieve masters, verkort, versneld, Eerst de klas, et cetera.

Agendapunt 4: een goed begin voor startende leraren
Lerarenopleidingen werken in toenemende mate samen: met elkaar, maar ook met het werkveld. Samen afspreken welke competenties worden verworven draagt ertoe bij dat de startende leraar zijn loopbaan in de beste omstandigheden kan aanvangen. Ervaringen in andere beroepen kunnen hierbij inspireren, bijvoorbeeld advocatuur, geneeskunde en dergelijke.

Agendapunt 5: scholen als lerende organisaties
Panels verwijzen in de visitatierapporten naar de aanwezigheid van een groeiende teamgeest onder de docenten. Door de aard van de opleiding komt de ‘lerende cultuur’ het sterkst tot uiting in de pabo, het minst in de universitaire lerarenopleiding. Samenwerkingsverbanden - met het werkveld (opleidingsscholen) of bij het gezamenlijk ontwikkelen van kennisbasis- bieden kansen tot ‘samen leren’. Lerarenopleiders vormen op die wijze een ‘rolmodel’ voor de aspirant leraar.

Agendapunt 6: alle leraren bekwaam en bevoegd
In alle lerarenopleidingen is ruime aandacht voor het bijbrengen van onderzoeks- en ‘reflectievaardigheid’. Dit zijn essentiële bouwstenen in het kader van levenslang leren.

Agendapunt 7: een sterke beroepsorganisatie
n.v.t.