De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten Nederland

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het hoger onderwijs. Zij bepalen binnen het wettelijk kader van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) hoe zij een opleiding ontwikkelen en vormgeven.

Het bestuur van een hogeschool of universiteit stelt voor iedere opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling (OER) vast waarin de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden tentamens en examens zijn geregeld. In deze "OER" staan ook de rechten als student en de mogelijkheid tot intern beroep, c.q. de klachtenprocedure. Studenten ontvangen de "OER" aan het begin van het studiejaar van de instelling. Zij kunnen ook bij de eventuele vertrouwenspersoon van de instelling informeren hoe de klachtenprocedure verloopt.

Studentenorganisaties

Website studentenorganisaties over studierechten

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel, de naleving van wet- en regelgeving (o.a. functioneren examencommissie) en de financiële rechtmatigheid conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De inspectie kijkt of de samenstelling van de examencommissie en de "OER" voldoen aan de wet. De inspectie houdt geen toezicht op de kwaliteit van examinering en toetsing.
De Inspectie betrekt de NVAO bij het onderzoek voor het beoordelen van de kwaliteitselementen die zijn opgenomen in de beoordelingskaders voor het accreditatiestelsel hoger onderwijs.
De Inspectie kan op basis van signalen een tussentijds onderzoek instellen. Je kunt je melding sturen naar e-mailadres loket@onderwijsinspectie.nl. De Inspectie behandelt zelf geen klachten, daarvoor moet je bij de instelling zelf zijn. Wel kan de Inspectie bij ernstige signalen verder actie ondernemen.

NVAO

De NVAO beoordeelt de interne kwaliteitszorg van hogeronderwijsinstellingen en de kwaliteit van hun opleidingen. Een onafhankelijke visitatiecommissie spreekt hiertoe onder meer met vertegenwoordigers van de opleiding of instelling. Wanneer de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit om de accreditatie van een opleiding in te trekken, geeft de NVAO advies en heeft de NVAO de bevoegdheid om nader onderzoek naar de kwaliteit van een opleiding te verrichten.
De NVAO behandelt zelf geen individuele klachten en is geen mediator, maar kan wel actie ondernemen bij ernstige signalen. Wanneer de NVAO een melding ontvangt, kan zij de instelling om een reactie vragen. De privacy wordt gerespecteerd. De NVAO kan tevens de meldingen benutten om een beter beeld van de betrokken opleiding of instelling te krijgen.

Extern beroep

Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) kunt u extern beroep aantekenen wanneer u - na een interne beroepsprocedure bij een hogeronderwijsinstelling - vindt dat de instelling een onrechtmatige beslissing heeft genomen over het college- of examengeld; financiële ondersteuning uit profileringsfondsen; zaken rond de in- en uitschrijving; vrijstellingen op grond van andere diploma's; decentrale selectie bij numerus fixus opleidingen; overtreding van de huis- en orderegels van de instelling of een uitspraak van het college van beroep voor de examens (CBE) over examenzaken; toelating bachelor- en masteropleiding en examenfraude. 

Internationaal

Voor internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs is er een aanvullende klachtprocedure op basis van de Gedragscode Hoger Onderwijs.