De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Maandoverzicht hbo-titulatuur (70% regeling)

Tot 2013 waren de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ uitsluitend gereserveerd voor wo-opleidingen. Met de Wet kwaliteit in verscheidenheid konden hbo-opleidingen sinds 1 januari 2014 de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ gebruiken. 

Dit wetsvoorstel heeft geresulteerd in de Regeling titulatuur hoger onderwijs. Deze regeling is met ingang van 1 september 2018 gewijzigd als gevolg van de verbreding van de hbo opleidingen in het domein economie.

Referentielijst 

De Regeling titulatuur hoger onderwijs maakt het mogelijk dat hbo-opleidingen een aangepaste graad konden voeren. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had daartoe een Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs vastgelegd (zie bijlage in de Regeling titulatuur hoger onderwijs) waarin naast de ‘of Arts’ en ‘of Science’ ook andere internationaal gangbare toevoegingen aan de graad waren opgenomen.

Gefaseerde invoer nieuwe hbo-titulatuur afgerond

De nieuwe hbo-titulatuur is sinds januari 2014 gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ verstrekken wanneer 70% van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De NVAO heeft maandelijks gepubliceerd welke clusters de 70%-grens hebben bereikt. 
De 70%-regeling gold niet met terugwerkende kracht. Een uitzondering werd gemaakt voor de afgestudeerde die een hbo-diploma ontvangt in het studiejaar waarin de nieuwe titel wordt ingevoerd. De betrokken afgestudeerde kan in dat geval de instelling vragen het oude diploma in te wisselen voor een nieuw diploma/getuigschrift met de nieuwe titel. Of de student kan de examencommissie verzoeken nog niet tot uitreiking van het diploma/getuigschrift over te gaan (WHW, artikel 7.11, derde lid). Overige uitzonderingen: zie Regeling titulatuur hoger beroepsonderwijs.

Op 17 juli 2018 stelde de NVAO vast dat nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen de 70%-grens voor de nieuwe hbo-titulatuur hebben bereikt. Er waren twee clusters die deze grens in het komende jaar bereiken. Voor deze twee clusters is coulance toegepast, omdat het een zeer klein aantal opleidingen betreft en om tegemoet te kunnen komen aan het verstrekken van rechtsgelijkheid voor de studenten en duidelijkheid aan alle betrokkenen. Alle opleidingen kunnen daarom nu de toevoeging aan de graad hanteren zoals in het NVAO hbo-titulatuuroverzicht september 2018 is opgenomen (zie rechterzijde van deze pagina).
In het NVAO hbo-titulatuuroverzicht is de wijziging van de titulatuur in het domein economie verwerkt (Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2018, nr. 1327945, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs). Op deze wijziging is een overgangsregeling van toepassing voor zowel de betrokken bekostigde als niet-bekostigde opleidingen*). Waar deze van toepassing is, wordt dat in de laatste kolom van het titulatuuroverzicht gemeld. Zie ook de toelichting op de website van de Vereniging Hogescholen.

Instellingen kunnen in de regel de toevoeging aan de graad zoals vermeld in het CROHO registreren door gebruik te maken van a-CROHO, voor zover dit nog niet is gebeurd.

*) Overgangsregeling: op verzoek van een student die voor 1 september 2018 aan de opleiding is begonnen en deze onafgebroken met succes heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen met daarop vermeld een graad met een toevoeging en indien deze toevoeging per 1 september 2018 is gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur binnen het studiejaar na afstuderen tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift, een getuigschrift waarop de graad is vermeld die op grond van deze referentielijst gold voor 1 september 2018.