De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Klachten

Het is mogelijk om een klacht in te dienen. De NVAO kent verschillende soorten klachtenprocedures. 

Bezwaar- en beroepsprocedure accreditatieprocedures

In Nederland heeft het instellingsbestuur de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een definitief besluit van de NVAO. Op de bezwaarschriftenprocedure is van toepassing de Algemene wet bestuursrecht en de regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO. Tegen een beslissing op bezwaar van de NVAO staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees meer

In Vlaanderen staat tegen een ontwerpbesluit van de NVAO bezwaar open. De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend, staat beschreven in de beoordelingskaders voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie of de toets nieuwe opleiding en in het reglement bestuursbeginselen. Lees meer

Klachten over het hoger onderwijs

Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het hoger onderwijs. Het bestuur van een hogeschool of universiteit stelt een onderwijs- en examenregeling (OER) vast met de inhoud van de opleiding, de daaraan verbonden tentamens en examens, de rechten als student en de mogelijkheid tot intern beroep. Na de interne klachtenprocedure is extern beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Lees meer

In Vlaanderen geldt voor materiële vergissingen een flexibele procedure waarbij de fout/vergissing wordt rechtgezet. Deze procedure dient verankerd te zijn in het onderwijs- en examenreglement (OER). De aanpak van onregelmatigheden bestaat uit twee fasen. Eerst is er een interne beroepsprocedure en wanneer deze is uitgeput, kan de student in extern beroep gaan. Lees meer

De NVAO behandelt zelf geen individuele klachten en treedt niet op als mediator, maar u kunt de NVAO een melding sturen over mogelijke kwaliteitsproblemen in het hoger onderwijs in Nederland of in Vlaanderen. Een melding wordt opgenomen in het dossier van de opleiding of instelling, zodat deze eventueel kan worden behandeld bij een eerstvolgende accreditatieprocedure. Mogelijke acties zijn afhankelijk van de urgentie en het aantal klachten. De NVAO behandelt geen anonieme meldingen. De gegevens van de indiener blijven vertrouwelijk, tenzij na overleg met de indiener hiervan moet worden afgeweken ten behoeve van de behandeling van de melding. De NVAO informeert in beginsel de instelling over de (geanonimiseerde) melding, past hoor en wederhoor toe en bericht de indiener over de voortgang van de melding en haar conclusies. De NVAO kan de meldingen benutten om een beter beeld van de betrokken opleiding of instelling te krijgen. NVAO Meldformulier klachten hoger onderwijs

Klachten over de NVAO

Het is mogelijk dat u een klacht hebt over de werkwijze van de NVAO zelf, of het handelen van een van haar medewerk(st)ers. De mogelijkheid om hierover een klacht te melden is in ontwikkeling.