De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Bezwaarprocedure Vlaanderen

In Vlaanderen staat tegen een ontwerpbesluit van de NVAO de mogelijkheid tot bezwaar open. De wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend, staat beschreven in de beoordelingskaders voor de instellingsreview, de opleidingsaccreditatie of de toets nieuwe opleiding en in het reglement bestuursbeginselen.

Kaders/documenten

Zie blok gerelateerde zaken: reglement bestuursbeginselen

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Axel Aerden, directeur Afdeling Vlaanderen

Samenstelling Adviescollege

Bezwaren worden behandeld door een Adviescollege. Samenstelling van het Adviescollege voor bezwaren hoger onderwijs Vlaamse Gemeenschap:

  • mr. Erik A.N. Derycke, voorzitter
  • prof. dr. Marc Boes, lid
  • mr. Jos Gerards, lid
  • mr. dr. Theo L. Bellekom, secretaris (zonder stemrecht)

mr. Erik Derycke (1949) behaalde in 1972 aan de Universiteit van Gent de titel van Licentiaat in de rechten en is sedertdien tot 2001 actief geweest als advocaat. Daarnaast heeft hij (vanaf 1978 tot 2001) namens de Vlaamse socialisten zitting gehad in achtereenvolgens de provincieraad van West-Vlaanderen, het federaal parlement en de gemeenteraad van Waregem. In de regering –Dehaene I werd hij staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid (1990) en later ook staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssamenwerking (1991-1995). Van 1995 tot 1999 was hij minister van Buitenlandse Zaken. In 2001 werd de heer De Rycke benoemd tot rechter in het Arbitragehof, dat in 2007 de naam Grondwettelijk Hof kreeg.

prof. Marc Boes (1946) is vanaf 1969 verbonden aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, sedert 1990 in de functie van gewoon hoogleraar, met bestuursrecht als zijn onderwijs- en onderzoeksdomein. Sedert 1oktober 2011 is hij met emeritaat. Hij is nog in verschillende functies actief, waaronder die van voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en verder nog als lid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep van Brussel, plaatsvervangend lid van de Notariële Benoemingscommissie, lid van de Erkennings-commissie van de Orde van de Vlaamse Balies en als advocaat aan de balie van Hasselt.

mr. Jos Gerards (1949) studeerde in 1974 af als meester in de rechten, met als specialisatie bestuursrecht. Hij is vanaf 1976 werkzaam geweest in het hoger, universitair onderwijs. Hij was vanaf het allereerste begin betrokken bij de groei van de Universiteit Maastricht (UM), waarvan 15 jaar als secretaris van de universiteit, met bijzondere verantwoordelijkheid voor de juridische advisering. Hij was ten nauwste betrokken bij de opstelling van het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland inzake de transnationale Universiteit Limburg (tUL). Hij is adviseur van de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Verder is hij nog lid van de Bezwarenadviescommissie NVAO in Nederland en is hij voorzitter van de Bezwarenadviescommissie van de UM.

mr. dr. Theo Bellekom (1949) is (gecertificeerd) extern secretaris bij de NVAO, in welke kwaliteit hij regelmatig betrokken is bij Toetsen nieuwe opleidingen en Instellingstoetsen kwaliteitszorg (instellingsreviews) die door deskundigenpanels in Nederland worden uitgevoerd in opdracht van de NVAO. Daarnaast fungeert hij als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag (rechtsgebied Bestuursrecht) en is hij lid/voorzitter van verschillende commissies van beroep- en bezwaarschriften. Van 1975 tot en met 2003 was de heer Bellekom verbonden aan de Universiteit Leiden, het laatst in de functie van Universitair hoofddocent (UHD) voor het vakgebied van het Staat- en bestuursrecht.