De NVAO maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'Cookies toestaan' te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Cookies niet toestaan Cookies toestaan

Visitatiegroepen en visitatierooster

Het NVAO visitatierooster ronde 2018 is gepubliceerd. Het nieuwe visitatierooster kunt u downloaden (in Excel) via de link aan de rechterzijde van deze pagina. In dit rooster heeft de NVAO de verzoeken uit de aprilronde 2018 tot wijziging van de indeling in visitatiegroepen verwerkt (zie ook 'Wijzigingen in opleidingsaanbod 2017-2018). Het visitatierooster bevat de stand van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) in mei van dit jaar. Wijzigingen die daarna hebben plaatsgevonden zijn nog niet verwerkt.

Let op: de download is een Excel-bestand met alle gebruikelijke functionaliteiten. Na downloaden op een eigen computer is er geen beveiliging tegen overschrijven of aanpassingen. Dat biedt mogelijkheden voor eigen gebruik maar ook risico’s op fouten. Bij twijfel kan altijd opnieuw een download worden opgehaald van de NVAO website. 

Naast de verzoeken uit de aprilronde zijn de wijzigingen in het opleidingsaanbod zo goed mogelijk verwerkt. In diverse sectoren hebben verbredingen van opleidingen plaatsgevonden, waaronder de HEO Conversie. Ook is een aantal naamswijzigingen doorgevoerd, werden de associate degree-programma’s associate degree-opleidingen en is een relatief groot aantal nieuwe opleidingen gestart. Daarnaast vonden fusies van instellingen plaats en zijn enkele instellingen van naam veranderd of werden licenties overgedragen. Alle wijzigingen zijn zo zorgvuldig mogelijk opgevolgd. Het is mogelijk dat daarin nog omissies voorkomen. Wij verzoeken u het rooster nauwgezet te controleren en eventuele fouten door te geven aan de NVAO.

Niet alle opleidingen zijn opgenomen in het visitatierooster. Opleidingen die in afbouw zijn of gaan (er is een datum einde inschrijving vastgesteld) zijn niet meer in het rooster opgenomen, tenzij de inleverdatum voor de datum ligt waarop de inschrijving wordt beëindigd. Het overgrote deel van de opleidingen die zijn opgegaan in een verbrede opleiding, komt nu niet meer in het rooster voor.

Invoering Wet Accreditatie op Maat

Het rooster heeft tevens enkele wijzigingen ondergaan in anticipatie op de invoering van de Wet Accreditatie op Maat (naar verwachting op 1 februari 2019). Als gevolg van deze wet verdwijnt de vervaldatum voor bestaande opleidingen en blijft alleen de inleverdatum gehandhaafd. Voor opleidingen die het besluit 'Accreditatie nieuwe opleiding' verkrijgen (opvolger TNO-besluit), blijft de vervaldatum in het CROHO opgenomen. Ook voor nieuwe opleidingen is het van belang om ingedeeld te worden in een visitatiegroep.

Onderdeel van de voorbereiding op de Wet Accreditatie op Maat is de indeling van alle opleidingen in een visitatiegroep voor het einde van 2018. Groepen die daarbij bijzondere aandacht vragen, zijn de associate degree-opleidingen, de verbrede opleidingen (onder meer de nieuwe ‘stam’ opleidingen na de HEO conversie) en nieuwe opleidingen. Tot het einde van 2018 zal de NVAO het visitatierooster afstemmen op de vereisten van de Wet Accreditatie op Maat. De Dienst Uitvoering Onderwijs zal bij bestaande opleidingen de inleverdatum die in het rooster vastligt, registreren in het CROHO.

Het valt te verwachten dat het van kracht worden van de Wet Accreditatie op Maat ook consequenties zal hebben voor het beleid dat de NVAO voert rond het visitatierooster. Met name bij nieuwe opleidingen zal de NVAO streven naar een indeling in een visitatiegroep als onderdeel van het TNO-besluit (besluit 'Accreditatie nieuwe opleiding'). U wordt hierover via de website en de nieuwsbrief van de NVAO op de hoogte gehouden. 

Opleidingen die nog niet zijn ingedeeld: voorlopige inleverdatum

In het visitatierooster zijn in het veld ‘visitatiegroep’ twee omschrijvingen opgenomen bij de opleidingen die nog niet werden ingedeeld: 'AD visitatiegroep nog vaststellen' en 'visitatiegroep nog vaststellen'. Voor deze opleidingen is een voorlopige inleverdatum vastgesteld en opgenomen in het veld inleverdatum (zie ook het veld 'nadere bepaling'). Deze inleverdatum ligt circa acht maanden vóór de huidige vervaldatum (toegerekend naar 1 mei en 1 november).

De voorlopige inleverdatum biedt instellingen houvast bij het bekijken van de mogelijkheden voor indeling in een visitatiegroep. Omdat het visitatierooster wordt ontsloten vanuit diverse ingangen - 1 de sector, 2 de instelling, 3 de visitatiegroep en 4 de opleidingsnaam - kan de instelling goed onderzoeken en vaststellen bij welke visitatiegroep de niet ingedeelde opleiding kan aansluiten.

Ondersteuning bij indeling in visitatiegroepen

De NVAO wil de indeling in visitatiegroepen zo goed mogelijk ondersteunen. Zo wordt een scenario ontwikkeld voor de indeling van de associate degree-opleidingen en met de betrokken instellingen besproken.

Instellingen kunnen eventueel aanpassingen van de indeling voorstellen om het “lerend vermogen” binnen de visitatiegroep te versterken. Het overzicht dat het visitatierooster biedt vanuit diverse ingangen, kan hierbij ondersteunen. Voorstellen kunnen altijd vrijblijvend worden besproken met de contactpersoon van de NVAO (zie contactgegevens hieronder).

De NVAO neemt contact op met de opleidingen die nog niet zijn ingedeeld met het verzoek om de opleiding in te delen in een visitatiegroep en een inleverdatum voor te stellen. Daarbij kan de accreditatietermijn worden verlengd met maximaal twee jaar (na besluit door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Een individuele opleiding kan dus aansluiten bij een visitatiegroep met een inleverdatum die twee jaar na de voorlopige inleverdatum ligt. Het kan ook nodig zijn om de accreditatietermijn te bekorten. Ook hiervoor wordt een maximum termijn van twee jaar gehanteerd. Dat geeft een ‘venster’ van vier jaar (twee jaar voor en twee jaar na de voorlopige inleverdatum van de opleiding) om aan te sluiten bij een visitatiegroep van verwante opleidingen. Het tabblad ‘sector’ kan een eerste overzicht bieden. De tab ‘visitatiegroep’ geeft de details van de samenstelling van de groepen.

Nadere toelichting visitatiegroepen

Nederlandse hogeronderwijsopleidingen worden gevisiteerd in visitatiegroepen (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs). De NVAO stelt de visitatiegroepen vast (op grond van een voorstel door de instellingen) en bepaalt voor iedere visitatiegroep de uiterste datum om een aanvraag in te dienen: de inleverdatum.
Voor iedere visitatiegroep ligt de inleverdatum vast (op dit moment zijn er twee mogelijkheden: 1 mei en 1 november). Het betreft een uiterste inleverdatum. Eerder inleveren heeft géén gevolgen voor de accreditatietermijn. De volgende inleverdatum ligt altijd zes jaar na de vorige inleverdatum. De aanvragen worden, zoals gebruikelijk, per individuele opleiding ingediend bij de NVAO. De NVAO zet zich in voor een spoedige afhandeling van de aanvragen.

Bij het samenstellen van visitatiegroepen gelden de volgende uitgangspunten:

  • de visitatiegroepen worden gevormd door verwante opleidingen die vergelijkend worden beoordeeld door één panel;
  • éénmalig is verlenging mogelijk van de accreditatietermijn van de opleidingen wanneer dat noodzakelijk is om te komen tot een inleverdatum die ten minste acht maanden vóór de vroegste vervaldatum van de deelnemende opleidingen ligt;
  • een opleiding kan als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer dat inhoudelijk wordt gemotiveerd door de instelling. In uitzonderingsgevallen kan een opleiding als unieke opleiding worden aangemerkt wanneer het niet mogelijk is om een visitatiegroep met een passende inleverdatum te vinden (noodzakelijke verlenging of bekorting is langer dan twee jaar);
  • voorstellen worden landelijk gecoördineerd;
  • een voorstel wordt ondersteund door het bevoegd gezag van de betrokken instellingen blijkend uit de ondertekening van het verzoek.

Het uitgangspunt is dat een visitatiegroep door één panel wordt beoordeeld. Bij de verschillende opleidingen die deel uitmaken van dezelfde visitatiegroep kunnen de panels van samenstelling wisselen: bijvoorbeeld omdat specifieke deskundigheid nodig is, de onafhankelijkheid in het geding is of omdat het wenselijk is om de bezoeken te spreiden over meer panelleden. In ieder geval moet er sprake zijn van voldoende continuïteit en personele overlap tussen de verschillende samenstellingen van het panel, gericht op vergelijking en consistentie in de oordelen.
Het instellingsbestuur zorgt ervoor dat in samenwerking met andere instellingen binnen een visitatiegroep, wordt voorzien in een regelmatige beoordeling, door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit van de opleidingen, daaronder begrepen de associate degree-opleidingen (WHW, artikel 1.18).
Per visitatiegroep wordt één aanvraag ingediend voor instemming van de NVAO op de samenstelling van een panel.

Kaders/documenten

De belangrijkste documenten worden rechts op deze pagina gepresenteerd.

Wijzigingsverzoek indienen

  • jaarlijks tot 15 april (het nieuwe rooster wordt jaarlijks in de zomer gepubliceerd)
  • via e-mailadres webaanvraag@nvao.net (max. 30 Mb) o.v.v. "visitatierooster ronde 2019, brin- en isatnummer(s)"

Tarief

In 2019 bedraagt het tarief van de NVAO voor het verzoek tot wijziging van de indeling in een bepaalde visitatiegroep 850 euro.

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Frank Wamelink, beleidsmedewerker Afdeling Nederland